Skip to main content

Felkoder

Värmepumpen kommunicerar med oss genom koder eller felmeddelanden. Meddela gärna oss din felkod vid kontakt. Om du själv vill veta vad felkoden innebär finns det exempel nedan.

Boka hembesökOffertförfråganKontakta oss

IVT AirX, IVT Vent & IVT GEO

Dessa värmepumpar använder sig av operativsystemet Rego 2000/3000. Kontrollera felkod här nedan.

5246

Lågt tryck i anläggning (under 0,5 bar) eller utlöst överhettningsskydd. Kontrollera tryck i anläggning och överhettningsskydd.

5284

Senaste term.desinfektion kunde ej genomföras. Nytt försök görs nästa dygn.

5292

Igensatt värmeväxlare eller fläkt ur funktion.

5293

Igensatt värmeväxlare eller fläkt ur funktion.

5298

Högtryckslarm. Gör rent filter på värmesystemet och öppna termostater. Problemet orsakat av dålig cirkulation.

5505

Värmekabel i kondenstråg fungerar ej. Kontakta service.

5508

Högtryckslarm. Flöde i värmebärare lågt. Rensa smutsfilter värmesystem och tillse att värmesystemet är fullt öppet.

5514

Lågtryckslarm. Kontrollera köldbärarsil / luftfilter.

5557

Larm Z1 temperatur givare köldbärare in TB0 för varm. Troligen fel på givare TB0. Kontakta service.

5559

Z1 temperatur givare köldbärare in TB1 för varm.

5565

Z1 temperatur delta givare TB0- TB1 för hög. Kontrollera smutsfilter på köldbäraren. Kontakta service om felet inte avhjälps.

5585

Lågttryck i köldbärare. Kontakta service.

5594

Luft i systemet, Z1 larm. Kontrollera att flöde finns i värmesystemet dvs. öppna termostater om de har stängts, gör rent smutsfilter och lufta system. Avhjälps inte fel, kontakta service.

6219

Servicepåminnelse. Din värmepump har varit i drift i 3 respektive 5 år och det är dags för garantiservice.

Larmet beräknas efter programmerad installationsdag och kan inte kvitteras före det uppkommer. Har du redan utfört garantiservice? Godkänn larmet. Tre påminnelser kommer att ges och uppkommer 24h efter att varje påminnelse har godkänts.

IVT Aero 600-900

Har du fått en felkod på din värmepump?

Vill du kontrollera vilken felkod det är?
Se instruktionsblad (Öppnas i ny flik)

Värmer ej

Kontrollera att värmepumpens filter är rengjorda. Höj fläkthastighet och värmeinställning. Om fel kvarstår kontrollera ev. felkod med hjälp av fjärrkontrollen. Om strömmen bryts till värmepump försvinner felkod. Kontakta service.

Kyler ej

Se över filter i innerdel. Om fel kvarstår, kontrollera om värmepumpen har någon felkod med hjälp av fjärrkontrollen. Bryt ej strömmen då felkoderna försvinner när detta görs. Kontakta service.

Blinkar grönt "ON-knapp"

Vid grön blinkning av värmepumpens on/off lampa frostas värmepumpen av. Innerdelen gör ett kort uppehåll tills processen är klar. När avfrostningen är genomförd får lampan åter ett fast grönt sken.

0-0

Normaldrift. Inget fel på värmepump.

2-3

Överhettning i värmeväxlare inomhusdel. Kontrollera att innerdelen är fri från smuts och damm. Vid larm 2-2 kontrollera att utomhusdelen är fri från smuts. Värmepumpen gör ett tillfälligt stopp, om larm återkommer kontakta service.

3-0

Temporärt stopp för avfrostningsprocess. Ingen åtgärd krävs.

9-0

Problem med fyrvägsventil i utedel. Kontakta service.

9-4

Problem med fyrvägsventil eller gasbrist. Kontakta service.

11-0

Rotationsfel fläkt utomhusdel. Kontrollera att fläkt roterar.
Fel i fläkt eller kretskort.
Kontakta service.

13-2

Rotationsfel kompressor. Fel i kretskort eller kompressor.
Kontakta service.

14-2

Problem med strömförsörjning.
Kontakta service.

18-2

Kontrollera eldragning mellan enheterna.

21-0

Lucköppningsfel. Kontrollera att inget har hakat ur sin position.

24-0

WiFi kommunikationsfel. Kontrollera WiFi anslutning, att IVT Anywhere är uppdaterad till senaste version. Om inte detta avhjälper felet, ominstallera applikation och koppla upp telefon på värmepump igen. Vid fortsatta problem kontakta service.

Äldre bergvärme & luftvatten

Dessa värmepumpar använder sig av operativsystemet Rego 600/800. Kontrollera felmeddelande här nedan.

Högtryckspressostat

Problem i värmekretsen.

Kontrollera att värmebärarsilen är fri från partiklar, att radiatorer/golvvärme är fullt öppna, lufta systemet och fyll på trycket. Möjliga felorsaker: cirkulationspump, växelventil alt. givarfel. Om fel återkommer kontakta service.

Lågtryckspressostat

Något problem i kylkrets.

Gör i första hand rent köldbärarsilen och kontrollera mängden sprit i ditt exp.kärl (vanligen ett plastkärl). Det kan även vara problem med köldbärarpump, givare alt. exp.ventil. Om fel återkommer kontakta service.

Fasföljdsfel

Problem med inkommande fas.

Kontrollera att säkringar är hela i elcentral och att inget problem med elnätet finns.

Värmebärardelta

Flödesproblem i värmesystem.

Gör i första hand rent smutsfilter till värmesystemet. Kontrollera att radiatorer/ golvvärme har fritt flöde. Möjliga orsaker: fel på termostater radiatorer/ golvvärme, cirkulationspump, slangar och/eller magnetit i system.

Hög hetgas

Avvikande värde på hetgasgivare.

Felet behöver undersökas av tekniker. Möjliga felorsaker: givarfel, problem med kylkretsen, kompressorproblem.

Avbrott givare

En eller flera givare har gått sönder.

Värmepumpen kan exempelvis larma ”Avbrott givare T10” och indikerar då vilken givare som inte avger ett mätvärde. Det är inget akut problem men behöver åtgärdas av tekniker.

Utlöst motorskydd fläkt

Problem med fläkt i utomhusdel.

Kompressorstoppande larm. Kontrollera smutsfilter och att fläkten i utomhusdel roterar fritt. Om allt ser ok ut är fläktmotorn troligen defekt. Byte krävs.

Låg temperatur kondensor

Problem i kylkrets.

Kompressorstoppande larm. Problem med givare och/eller lågt eller inget flöde över kondensor.

Fel på eltillskott

Elpatron stängs av.

Problem med kretskort till eltillskott alt. överhettningsskydd. Återställ överhettningsskydd. Återkommer larm, kontakta service.

Elkasett

Tillskottsvärme/ elpatron fungerar ej.

Överhettningsskydd kan ha löst ut, återställ. Kontrollera automatsäkring till elpatron. Vid fortsatta problem kontakta service.

Hög retur

Problem med flöde i värmesystem.

Larmet kan uppstå tillfälligt, om värmen ej försämras – avvakta. Kontrollera termostater på radiatorer/golvvärme. Lufta och fyll på tryck vid behov. Det kan även vara problem med växelventil.

Motorskydd kompressor

Motorskydd till kompressor utlöst.

Kompressorstoppande larm. Återställ motorskydd och kontrollera säkringar i elcentral. Återkommer problemet kan det vara orsakat av jordfel i kompressor. Kontakta service.

Kontakta oss

När vi fått dina kontaktuppgifter så kommer en utav våra värmepumpsexperter att kontakta dig så snart dem kan. Du binder inte upp dig till något genom att fylla i detta formulär.

Ring Andrea!

Alla vardagar 07-16.

08-558 07 580